De medezeggenschapsraad is een belangrijke commissie. Drie ouders en drie personeelsleden zijn lid. Zij bespreken de plannen van het bestuur voor de Willibrordusschool. Voor belangrijke zaken is steeds de instemming of een positief advies van de medezeggenschapsraad nodig. Voor alle scholen van de Borgesiusstichting is er ook een G.M.R., waarin van elke afzonderlijke MR iemand zitting heeft. Namens onze MR hebben mevr. Bastiaanse en Juf Henny hierin zitting. Deze G.M.R. overlegt over zaken die alle scholen van de stichting aangaan, zoals b.v. het vakantierooster. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en met vragen of opmerkingen kunt u bij hen terecht. Zij zorgen er dan voor dat dit bij het schoolteam of de schoolleiding wordt aangekaart. Namens de ouders zitten in de MR: mevr. Bastiaansen, de heer Jongenelen en mevr. Heeren. Namens de leerkrachten zijn dat: juf Henny en juf Rachelle en is er een vacature.